Všeobecné zmluvné podmienky


I. Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou Travego Tour s.r.o. (ďalej CK ) a objednávateľom a vzťahujú sa na všetky zájazdy organizované CK, ktoré ponúka v katalógu, na stránke www.travegotour.sk, alebo formou osobitných ponukových listov a aj na všetky doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.

II. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej zmluva o zájazde) a jej podpísaním zo strany CK a objednávateľa, alebo prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o zájazde. Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva o zájazde nadobúda platnosť dňom potvrdenia zo strany CK. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, že je zaslaná zo strany objednávateľa v elektronickej podobe bez podpisu a je preukázateľne potvrdená CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Objednávateľ plne zodpovedá za správnosť všetkých uvedených údajov a za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. V prípade zájazdov organizovaných na objednávku (forfaitové zájazdy), zmluvný vzťah vzniká zaslaním záväznej objednávky objednávateľom na základe vopred vypracovanej ponuky CK a potvrdením objednávky zo strany CK .


III. Platobné podmienky a cena
Cena zájazdu organizovaným CK je zmluvnou cenou a je dohodnutá písomne v zmluve o zájazde, medzi CK a objednávateľom. Ceny uvádzané v katalógu, na www.travegotour, alebo na osobitných ponukových listoch sú orientačné, záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. Prípadné zľavy z cien zájazdov, vyhlasované CK po podpise zmluvy s objednávateľom, nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu. Ceny zájazdov organizovaných na objednávku (forfaitové zájazdy) budú stanovené dodatočne na základe individuálnych požiadaviek a potvrdené v objednávke.
CK má právo na zaplatenie objednaného zájazdu a všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím. CK je oprávnená požadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50% dohodnutej ceny. Záloha je splatná pri podpise zmluvy, alebo do 24hod. od potvrdenia zmluvy o zájazde v elektronickej forme cestovnou kanceláriou. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť bez vyzvania najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu v plnej výške. Na základe úhrady plnej ceny je CK povinná odovzdať objednávateľovi pokyny na cestu poštou, alebo elektronicky - emailom a to najneskôr 5 dní pred uskutočnením zájazdu. V prípade zakúpenia a úhrady zájazdu objednávateľom menej ako 5 dní pred uskutočnením zájazdu, je CK povinná poskytnúť pokyny na cestu bezodkladne po prijatí úhrady za zájazd.
V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu (stornopoplatok) vo výške určenej v článku IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok. CK je v prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú pokutu pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu zvýšiť dohodnutú zmluvnú cenu v prípade ak dôjde:
A, k zvýšeniu dopravných nákladov v dôsledku vrátane cien pohonných
látok
B, zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou (napr. dialničné poplatky )
C, k zmenám daňových zákonov
Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu je CK povinná zaslať objednávateľovi písomne poštou, alebo elektronicky najneskôr 21dní pred uskutočnením zájazdu. Zvýšená cena sa týka všetkých objednávateľov, ktorí uhradili zálohu, alebo plnú výšku ceny zájazdu, alebo ho majú iba rezervovaný. Ak objednávateľ nezaplatí rozdiel medzi dohodnutou a takto zvýšenou cenou zájazdu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení ceny, CK má právo od zmluvy odstúpiť.


IV. Práva a povinnosti objednávateľa
K základným právam objednávateľa patrí:
1, právo na riadne poskytnutie služieb. Pokiaľ objednávateľ bez zavinenia CK služby riadne nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2, právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené vo vopred danej ponuke.
3, právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahom služieb a ceny.
4, právo zrušiť svoju účasť na zájazde za podmienok uvedených v článku IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
5, právo písomne oznámiť CK najneskôr 24hod. pred uskutočnením
zájazdu, zmenu účastníka zájazdu, za iného účastníka zájazdu, v prípade, že súčasťou oznámenia je prihlásenie a podpis nového zákazníka. Pôvodný a nový zákazník spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a poplatkov.
6, právo na reklamáciu v súlade s článkom VIII
7, Právo na ochranu dát, ktoré uvádza v cestovnej zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami
K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
1, Uvádzať pravdivé údaje v zmluve o zájazde a predložiť doklady, ktoré CK požaduje k zabezpečeniu zájazdu.
2, Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov doprovod dospelého účastníka a taktiež zaistiť doprovod u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.
3,Zaplatiť plnú výšku ceny zájazdu pred jeho uskutočnením
4,Obdržať od CK pokyny na zájazd a riadiť sa nimi.
5, Dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto, so všetkými potrebnými dokladmi


V. Práva a povinnosti obstarávateľa
1,Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutí záujemcu o kúpu zájazdu
2,Obstarávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku cestovnej kancelárie.
3,Obstarávateľ je povinný najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie o zájazde
4,CK si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť zvozové miesta k zájazdom ak počet účastníkov zájazdu platiacich za zvoz je menší ako 15. Zvoz k zájazdom je doplnková služba, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.


VI. Preprava a cestovné náklady
Pri každom z ponúkaných zájazdov CK v katalógu,na www.travegotour.sk, alebo na ponukových listoch CK je vždy uvedené, či je preprava súčasťou ceny zájazdu. Objednávateľ je povinný sám si zaobstarať včas platný cestovný doklad /cestovný pas alebo občiansky preukaz/.


VII. Účasť na zájazde
Zaradenie účastníka na zájazd je podmienené zaplatením plnej dohodnutej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľom zájazdu je organizácia, je povinná zabezpečiť, aby všetci účastníci zájazdu boli informovaní o Všeobecných zmluvných podmienkach a pokynoch CK.


VIII. Reklamácie a zodpovednosť a obstarávateľa
1/ Objednávateľ má v prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola menšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, uplatniť si bezodkladne právo na odstránenie chybne poskytnutej služby u dodávateľa alebo povereného zástupcu obstarávateľa.
2/V prípade, že nedôjde k odstráneniu chyby poskytovanej služby, objednávateľ má právo na reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia dohodnutého rozsahu služieb, písomne u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na všetky písomné reklamácie je obstarávateľ povinný odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.


IX. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvná pokuta
1 ) CK môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a) bez udania dôvodu
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde spíše objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu predajného miesta, kde zájazd kúpil, alebo na adresu CK. Účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom písomného oznámenia CK, alebo na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.
3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou zájazde, je objednávateľ pri odstúpení od zmluvy povinný zaplatiť CK storno poplatok. Ak CK odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 30% z ceny objednaných služieb a poistné
45-31 dní pred odchodom zájazdu: 40% z ceny objednaných služieb a
poistné
30-21 dní pred odchodom zájazdu: 50% z ceny objednaných služieb a
poistné
20-15 dní pred odchodom zájazdu: 80% z ceny objednaných služieb a
poistné
14-16 dní pred odchodom zájazdu: 90% z ceny objednaných služieb a
poistné
15 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb a poistné
Suma za uhradené komplexné cestovné poistenie nie je vratná.


X. Poistenie
Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Každý účastník, ktorý má záujem o poistenie, je povinný spísať s CK poistnú zmluvu a zmluvné poistenie v plnej výške zaplatiť cestovnej kancelárii. Zmluvné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zmluvnej pokuty /storna zájazdu za príslušných podmienok/.


XI. Zmeny dohodnutých podmienok
Ak je CK nútená pred uskutočnením zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. V prípade, ak táto zmena vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (čl. IX. ods. 3). V lehote stanovenej CK musí objednávateľ svoje rozhodnutie písomne oznámiť cestovnej kancelárii. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať ( § 471b ods. 1 OZ). Ide o
1. označenie zmluvných strán,
2. charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia,
uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny
zájazdu, miesto a čas ich trvania.
3. cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
4. lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,
5. výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej
kancelárii uhradiť pri odstúpení
CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu.
Minimálny počet účastníkov pre vypísané autobusové zájazdy je stanovený na 35 účastníkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi , najneskôr v lehote do 5-tich dní pred začiatkom zájazdu. Ak CK odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom, alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1. má je CK povinná vrátiť platbu objednávateľovi v plnej výške, ktorá bola za zájazd uhradená. Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.


XII. Záverečné ustanovenia
V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna zmluva o obstaraní zájazdu, potom zákon, následne všeobecné zmluvné podmienky, ďalej pokyny zaslané 5 (päť) dní pred začatím zájazdu, a až naposledy katalóg, ponuka na ponukových listoch a www.travegotour.sk. Platnosť týchto podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK len vtedy, ak nie je CK stanovený alebo vopred zjednaný rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Zákazníci potvrdzujú podpisom zmlúv o obstaraní zájazdov, že sú im Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumeli im, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich
prijímajú. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v ponuke CK o službách, cenách a cestovných podmienkach, odpovedajú informáciám známym v čase tlače ponuky a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu so zákazníkom.

Naši partneri
SACKA
SACKA
Sme členom Slovenskej Asociácie Cestovných Kancelárií A Cestovných Agentúr