Cestovné poistenie Union

CK kancelária Travego Tour zabezpečuje Cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne UNION a.s.

Sadzba poistného je daná v závislosti od navštívenej krajiny, rozdelená do 3 skupín:

Európa, Mimo Európy a SVET.

Turistické poistenie  typ A1 :
Európa (všetky krajiny Európy + Turecko, Tunisko, Egypt) : 2 € / osoba / deň
Mimo Európy (všetky krajiny sveta OKREM: Austrália, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Nový Zéland, USA) : 2,30 / osoba / deň
SVET (všetky krajiny sveta) : 3 € / osoba/ deň

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov

 

  • poistenie typu A1/ A3

Riziko

Rozsah

Poistná suma

1.

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

a)  ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti

250.000 €

b)  ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov

35 € / 1 noc, max. 350 €

c)  prevoz telesných pozostatkov

10.000 €

d)  kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok

100 €

e)  ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby

100 €/ max. 300 €

asistenčné služby v zahraničí

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

bez limitu

2.

poistenie batožiny

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt

1.000 €

max. 350 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu

500 €

max. 175 € / 1 vec

spoluúčasť 15 €

oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí

min 24 hod max 48 hod – 100 €

viac ako 48 hod – 300 €

strata dokladov

náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí

350 €

3.

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

 

škody na zdraví

100.000 €

škody na majetku

35.000 €

náklady na advokáta / náklady kaucie

2.000 € / 3.000 € / spolu max. 5.000 €

4.

úrazové poistenie

trvalé následky / smrť úrazom

14.000 € /  7.000 €

5.

poistenie storna zájazdu

-   choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania  

80% stornopoplatku

-   hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite

-   úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby

90% stornopoplatku

 

100% stornopoplatku

 

 

typ A1        max. 1.000 €/ osoba

                  spolu najviac 3.000 €

typ A3        max. 3.000 €/ osoba

                  spolu najviac 9.000 €

6.

poistenie nevydarenej dovolenky

hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu

20 €/ deň hospitalizácie poistenému

10 €/ deň spoluprihlásenej osobe

7.

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

cestovné náklady na dopravenie do vlasti

 

450 €/ osoba

spolu max. 2.000 €

8.

poistenie doprovodu

cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov

1.500 €

9.

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

cestovné náklady a

nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu

350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €

700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

10.

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

náklady na cestu (do aj zo zahraničia) náklady na ubytovanie (max. 10 nocí)

500 €

350 €; max. 35 €/ 1 noc

11.

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia

náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby)

náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí)

250 €

500 €

350 €, max. 35 €/1 noc

12.

poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla

cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy

250 €

13.

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia

 

5 €/ hodina,

max. 50 €/ osoba

14.

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

odškodné za nečerpané služby

100 €/ osoba

spolu max. 350 €

15.

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

vyhľadávanie – pátranie

vyslobodzovanie

preprava

prevoz telesných pozostatkov

20.000 €

 

Sadzba poistného je 2,00 € / osoba / deň pre oblasť Európy a Stredomoria balík „A1“

Naši partneri
SACKA
SACKA
Sme členom Slovenskej Asociácie Cestovných Kancelárií A Cestovných Agentúr
DESCART
PRIMAPRINT
ZIAPHARMA